VI:53 Borgaren, fånggevaldigern Anders Hällgren

Född: 1797-08-07 Piteå, Norrbottens län 1) gid 1990.15.88000

ort enligt disbyt 09268

Bosatt: 1829 Piteå, Norrbottens län 1) gid 1990.15.88000
Transporterade fånge: 1853-10 Arjeplog-Piteå 2) www.foark.umu.se/samlingar/scriptum/script49.pdf

Transporterade fången lappmanen Jacob Sjaggo som dräpt en annnan lappman ( se Om en sames tragiska livsöde – Sjaggo inför rätta sidan 11) samt vittnade i tinget om lappmannens psykiska tillstånd (se sid 16-17)Familj med VI:54 Sofia Britta (Britta Sophia) Viksten (1802 - 1874)

Lysning: 1823-03-16 Piteå, Norrbottens län 3)

Barn:
Anna Sophia Hällgren (1823 - )
Johannes Hällgren (1824 - 1825)
Johannes Hällgren (1827 - )
V:27 Pehr (Petter) Anton Hellgren (1828 - 1905)
Erica Hällgren (1831 - )


Noteringar
man Fd. Fånggevaldigern enl dödsnotisen f hustrun

1792 kom en bestämmelse, att det på en fångskjuts alltid skulle medfölja, dels särskild körsven, dels en fångförare, som tager plats bakom den eller de fångar, som forslas.

från www.ukforsk.se/landshov/landshov.pdf;
Kungörelse, Uppsala den 24 juli 1819 (Instruktion för Gevaldiger)
§ 1 Fånggevaldiger antas av Befallningshavande.
§ 2 Gevaldigern åtnjuter arvode, som befallningshavande bestämmer, beräknat efter
riksmarkegångspriset.
§ 3 Gevaldiger i tjänst skall vara klädd i lantstatsuniform efter modell som
befallningshavande föreskriver, försedd med sabel i axelgehäng, tecken på hans befattning,
två laddade pistoler och ammunitionsbälte. Beklädnaden anskaffar och bekostar gevaldigern
själv, vapnen bestås av kronan och skall överlämnas till efterträdaren. Ammunitionen får
han av befallningshavande.
§ 4 Fånggevaldigern skall vistas på det ställe befallningshavande anvisar och får inte begiva
sig längre bort än han kan skyndsamt infinna sig hos befallningshavanden och verkställa
hans order.
§ 5 Hans egentliga åliggande är, att de honom anförtrodda fångarna till bestämd ort och på
bestämd tid säkert föra. Han ansvarar för att de behandlas med den foglighet, som med
bevakningens säkerhet står att förena.
§ 6 När fångar lämnas honom skall förpassningen innehålla fångens namn, ålder, utseende,
orsak till att han är häktad, stället dit han skall avsändas samt förteckning på hans kläder.
Ett exemplar av förteckningen stannar där han förpassas ifrån och ett lämnas till den som
mottar honom.
§ 7 När han mottar en fånge, skall han noggrant i den avlämnandes närvaro kroppsvisitera
fången och noga söka på alla möjliga gömställen, ta ifrån honom eggjärn, fjädersågar och
dylikt, var med han kan öva våldsamhet. Han undersöker att fängslen är oskadade och i
riktigt skick. Samma visitation skall göras varje gång man bryter nattkvarter och vid alla
skjutsombyten.
§ 8 Om fången under transporten blir våldsam och ostyrig eller söker rymma får hårdare
fängsel nyttjas. Detta rapporteras genast vid återkomsten till befallningshavande och
förklaras för den mottagande.
§ 9 Gevaldiger åtföljer fångtransporten till häst, om inte särskilt skriftligt tillstånd givits att
han får åka i fångvagnen bakom fångarna.
§ 10 Gevaldigern fortsätter resan mellan ombytesställena utan uppehåll. Han har hela tiden
uppsikt så att fångarna inte kan rymma. Han hindrar dem att samtala sins emellan eller med
andra. De får inte tigga. Skjutsbonden skall själv föra sina hästar, inte långsammare än att 1
mil tillryggaläggs på 1 ½ timma. Han får inte ta fler i vagnen än som är föreskrivit.
§ 11 Bråkar fångarna och inte låter rätta sig, får gevaldigern aga dem. De får inte skadas.
§ 12 Sker våld, svarar gevaldigern med våld och brukar sina vapen, dock med försiktighet.
Blir fången dräpt då han försöker rymma, ligge ogill. Dräper gevaldigern någon som
försöker frita fången gäller samma lag. Vid sådana händelser skall gevaldigern vid nästa
skjutsställe rapportera till ortens kronobetjänt och vid återkomsten till befallningshavanden.
§ 13 Rymmer en fånge får gevaldigern inte lämna de andra fångarna för att fasttaga den
första. Han begär biträde av folk i grannskapet och anmäler vid nästa ombytesställe hos
kronobetjäningen vad som hänt.
§ 14 Han får förskott för utgifterna under resan och skall redovisa vid återkomsten. Han
betalar traktamente för fångarna, gästgivarskjutsen och nattkvarter. Fångarna skall ha tjänlig
spis och under vintern värme i nattkvarteret. Fången får inte förtära brännvin utöver vad
nödtorften kan fordra. Har fången tillgångar, får han skaffa sig bättre förplägnad om han så
önskar. Dock får han inte sälja sina kläder, vilka gevaldigern är ansvarig för.
§ 15 Vid nattkvarteren besörjer gevaldigern bevakningen med biträde som finns att få.
§ 16 När de kommer fram till nästa gevaldigerstation lämnar han sina fångar mot kvitto och
tar med sig andra tillbaka om så behövs. Finns inga får han åka tillbaka om han själv betalar
vagnen. Möter han under vägen annan fångskjuts kan utväxling av fångar ske.
§ 17 Skulle gevaldigern under resan bli så sjuk, att han inte kan fortsätta, sänder han efter
närmaste kronobetjänt, som övertar hans vapen och fortsätter färden
§ 18 Släpper gevaldiger fånge lös med vilja, straffas han efter Lag och Förordning.
§ 19 Gör han orätt eller våld mot fånge ansvarar han som 18 kap 9 § Missgärningsbalken.
§ 20 Förgår han sig i tjänsten ställs han under allmänt åtal.
§ 21 Blir gevaldigern överfallen med smädesord, hugg och slag straffas den som sig
förbrutet efter samma paragraf i Missgärningsbalken.
§ 22 Gevaldiger äger rätt att vittna, om vad som honom i tjänsten händer.
§ 23 Efter allt som inte är föreskrivit här, rättar gevalddigern sig efter befallningshavandens
föreskrifter. Han äger makt att näpsa med böter till 25 riksdaler gevaldiger, som gjort
mindre felaktigheter i tjänsten, eller fängelse i 14 dagar. Mister befallningshavande
förtroendet, kan han avskilja gevaldigern från tjänsten.
Uppsala den 24 juli 1819 AND HJERPE J A CARLSSONKällor
 1) Norrbotten, Piteå, Hsf 1825-1832
 2) Scriptum forskningssamlingar nr 49, se länk
 3) Piteanor 2005 CD
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Liselotte Engstam